Arrangementer

Referat fra generalforsamlingen

Ballerup Folkedanserforening afholdt ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården mandag den 5. marts 2018 kl. 19.30
Referent Peter Bloch

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og  revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene     
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Per Præstekjær    Modtager genvalg
Peter Holten         Modtager genvalg
Peter Bloch          Modtager genvalg

Endvidere vælges:      1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, 2 revisorer,
1 revisorsuppleant      og 1 fanebærer.
Valg til følgende udvalg:  Festudvalg, redaktion, dragtudvalg og opvisningsaftaler
7   Eventuelt

 

Fremmøde, 41 medlemmer.

Efter fællesspisningen bød formand Per velkommen.

ad 1 :
Bestyrelsen foreslår Anny Kjeldsen til Dirigent.
Anny Kjeldsen enstemmigt Valgt.

Anny takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til formand Per.

ad 2:
Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede bestyrelsens
medlemmer, danseleder Marianne og spillemændene for et godt samarbejde igennem
det forgangne år.
Der var ingen kommentarer fra forsamlingen og dirigenten gik derpå over til
afstemningen.
Beretningen blev enstemmigt Godkendt.

ad 3:
Ulla gennemgik regnskabet for 2017.
Regnskabet viste et mindre underskud på kr. 4.969,23 hvilket var meget tæt på
det budgetterede (kr. 5.000,00).

Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå over til
afstemningen.
Regnskabet blev enstemmigt Godkendt.

ad 4:
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent.
Aktive:  950 kr.
Passive: 150 kr.

Der var ingen kommentar fra salen.

Ulla gennemgik derpå budgettet for 2018.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 18.000. Bestyrelsen mener dette er
acceptabelt, når man ser det i forhold til egenkapitalen.

Der var ingen kommentar fra salen, hvorpå dirigenten gik over til afstemningen.

Kontingentforslaget blev enstemmig Godkendt.

Budgettet for 2018 blev enstemmig Godkendt.

ad 5:
Der var ingen indkomne forslag.

ad 6:
Opstillede til bestyrelsen:

Per Præstekjær           Valgt
Peter Holten               Valgt
Peter Bloch                 Valgt

Opstillede til Suppleant:

Alice Olsen………… Valgt

Opstillede til Revisor:

Grethe Olsen………..Valgt
Finn Skyum………… Valgt

Opstillede til Revisorsuppleant:

Lis Keller………….. Valgt

Opstillede til Festudvalget:

Grethe Olsen………..Valgt
Henning Olsen………Valgt

Opstillet til Fanebærer:

Pernille Hansen……..Valgt

Opstillede til Dragtudvalget:

Lisbeth Laursen…….Valgt
Inger Piil Pedersen…Valgt
Leila Olsen                Valgt

Opstillede til Redaktionen for Gue Venner:

Else Axlund………..Valgt
Inge Holten……   …Valgt
Ingelise Buczio…….Valgt

ad 7:
Hans Ulrik fremlagde et forslag om at vi tilslutter os kommunens sommerferie-
aktiviteter for kommunens børn.
Dette kunne tage form som legestuer i stuehuset og på dansepladsen.
Et sådan arrangement vil kræve mindst 2 medlemmer til hhv. undervise og holde styr
på ungerne.
Hovedsynspunktet fra salen var, at vi ikke har kapacitet eller kræfter til et sådan
arrangement.
Konklusionen blev, at vi koncentrerer os om undervisning for skolebørn gennem
Skoletjenesten på Ryttergården.
____________________________________________________________________

Hermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden og
formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Så blev bordene ryddet af vejen og der blev budt op til dans.