Arrangementer

GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforening ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården mandag den 7. marts 2016 kl. 19.30 Referent: Peter Bloch ____________________________________________________________________

Der var et pænt fremmøde, 48 medlemmer. Efter fællesspisningen bød formand Per velkommen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og  revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene      Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Per Præstekjær    Modtager genvalg
Peter Holten         Modtager genvalg
Søren Laursen     Modtager ikke genvalg
Jens Rasmussen er trådt ud af bestyrelsen, Inge Schmidt (suppleant) er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Jens
Endvidere vælges:      1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, 2 revisorer,
1 revisorsuppleant      og 1 fanebærer.
Valg til følgende udvalg:  Festudvalg, redaktion, dragtudvalg og opvisningsaftaler
7   Eventuelt

ad 1 : Bestyrelsen foreslår Anny Kjeldsen. Anny Kjeldsen valgt.

Anny takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet videre til formanden Per.

ad 2: Per orienterede om ændring i dagsordenen vedr. Jens (bestyrelsesmedlem) og Inge (suppleant). Den ændrede dagsorden blev godkendt af forsamlingen. Per afleverede derpå bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede bestyrelsens medlemmer, specialudvalgene og spillemændene for et godt samarbejde igennem det forgangne år. Ingen kommentarer fra forsamlingen, hvorpå dirigenten gik over til afstemningen.

Beretningen blev enstemmig Godkendt.

ad 3: Ulla gennemgik regnskabet for 2015. Regnskabet viste et pænt overskud ikke mindst pga. et flot resultat fra Julemarkedet. Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen. Regnskabet blev enstemmig Godkendt.

ad 4: Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Der var ingen kommentar fra salen. Ulla gennemgik derpå budgettet for 2016. Herefter gik dirigenten over til afstemningen.

Kontingentforslaget blev enstemmig Godkendt.

Budgettet for 2016 blev enstemmig Godkendt.

ad 5: Der var ingen indkomne forslag.

ad 6: Per orienterede om at Søren Laursen ønsker at udtræde af bestyrelsen og han takkede Søren for hans mange år i bestyrelsen. Derpå orienterede Per om, at Jens Rasmussen ønskede at holde en pause som bestyrelsesmedlem og at Inge Schmidt (suppleant) er trådt ind på hans plads i bestyrelsen.
Opstillede til bestyrelsen:
Per Præstekjær         Valgt
Peter Holten              Valgt
Der kunne ikke findes nogen ny kandidat til bestyrelsen, så der står foreløbig 1 plads tom.

Opstillede til Suppleant:
Peter Bloch:               Valgt
Jens Rasmussen       Valgt

Opstillede til Revisor:
Finn Skyum:               Valgt
Grethe Olsen:             Valgt

Opstillede til Revisorsuppleant:
Lis Keller:                    Valgt

Opstillede til Festudvalget:
Grethe Olsen:               Valgt
Henning Olsen:             Valgt

Opstillet til Fanebærer:
Kaj Hansen:                  Valgt

Opstillede til Dragtudvalg:
Lisbeth Laursen:            Valgt
Inger Piil Pedersen:       Valgt
Leila Olsen:                    Valgt

Opstillede til Redaktionen for Gue Venner:
Else Axlund:                    Valgt
Inge Schmidt:                  Valgt
Ingelise Buczio                Valgt

ad 7: Dorte havde spørgsmål vedrørende ”Svensker-besøget” og udbad sig oplyst hvem og hvor mange der ville med på de udflugter, der var arrangeret i anledning af dette besøg. Lisbeth efterlyste nogen til at lave lagkager til afslutningen den 11. april 2016. Der er behov for 6 bagere og 6 meldte sig straks. ____________________________________________________________________

Hermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden og formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde. Så blev bordene ryddet af vejen og der blev budt op til dans.

Ballerup mandag den 7. marts 2016.