Beskyttelse af persondata

Privatlivspolitik for Ballerup Folkedanserforening

Pr. 11. maj 2018

Ballerup Folkedanserforenings dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Ballerup Folkedanserforening er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Formand Per Præstekjær

Hedeparken 215, 2.tv. 2750 Ballerup

Telefon 61695663

Mail: per-frede@hotmail

Hjemmeside: www.ballerupfolkedanserforening.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi  behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse

 

 • Oplysninger om ledere, instruktører og spillemænd
 • Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysninger fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Folkedans Danmark f.eks. ved foreningsskift, kursusdeltagelse etc.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling af lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

 

 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere, instruktører og spillemænd
 • Håndtering af hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over erfaringer og kompetencer / kurser etc.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer, danse-aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder, taget i foreningen, der afbilleder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Folkedans Danmark

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine oplysninger

I forbindelse med konkurrencer sker der videregivelse af resultater til Folkedans Danmark.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere, instruktører og spillemænd i relevant omgang til Folkedans Danmark.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder/instruktør/spillemand eller som lønnet leder/instruktør/spillemand:

Medlemmer

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemsskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til tre år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere/instruktører/spillemænd

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til et år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere/instruktører/spillemænd

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere/instruktører/spillemænd til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

—————————————————————————————–

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i Ballerup Folkedanserforening   
       
Seneste ajourføring af dokumentet er 11.maj 2018      
       
       
Ansvarlig for databeskyttelse i Ballerup Folkedanserforening Formand Per Præstekjær, Hedeparken 215, 2.tv. 2750 Ballerup, telefon 61695663, mailadresse per-frede@hotmail.com
  Kasserer Ulla Nielsen, Baltorpvej 119 st.th. 2750 Ballerup, telefon 44974291, mailadresse un@balbonet.dk  
       
       
Formål med behandling af data Almen medlems-kommunikation    
  Indkaldelse til medlemsmøder og events    
  Indkaldelse til generalforsamling    
  Kontingentbetaling til foreningen    
  Kontingentbetaling til Folkedans Danmark    
  Søge tilskud fra kommunen    
  Udbetale lønninger og godtgørelser    
  Skatteindberetning    
       
       
Vi behandler følgende oplysninger Navn   Oplysninger minus
  Mailadresse   CPR-nummer opbe-
  Telefonnummer   vares i medlems-
  Postadresse   systemet 
  Fødselsdag   folkedansenseren.dk
  CPR-nummer ikke i alle tilfælde (databehandleraftale
      på vej)
       
       
Vi  behandler oplysninger om følgende Medlemmer/bestyrelse bosiddende i kommunen alle ovennævnte oplysninger minus cpr-nummer  
  Medlemmer/bestyrelse bosiddende uden for kommunen alle ovennævnte oplysninger  
  Instruktører alle ovennævnte oplysninger  
  ledere alle ovennævnte oplysninger  
  Spillemænd alle ovennævnte oplysninger  
  Bestyrelsesmedlemmer alle ovennævnte oplysninger minus cpr-nummer  
       
       
Vi videregiver oplysningerne som følger Navn, mailadresse, telefonnummer, postadresse  videregives til Festudvalgsformand, redaktører af   
  samt fødselsdag Gue Venner samt Folkedans Danmark  
       
  Ovennævnte + CPR-nummer videregives til SKAT ved udbetalinger  
       
  Ovennævnte + CPR-nummer videregives til kommunen ved ansøgning om tilskud  
       
       
Sletning af personoplysninger Ovennævnte medlemsoplysninger opbevares i op til 3 år  
       
  Oplysninger om ulønnede ledere, instruktører og    
  spillemænd, der er ophørt med aktiviteten opbevares i op til 1 år  
       
  Oplysninger om lønnede ledere, instruktører og    
  spillemænd, der er ophørt med aktiviteten opbevares i op til 5 år efter arbejdets ophør  
       
Opbevaring af personoplysninger Alle medlemsoplysninger samt alle oplysninger om opbevares på kassererens computer, som er sikret  
  bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og  med et password, som kun kendes af formand og  
  spillemænd kasserer  
       
    Ringbind med bilag indeholdende de nævnte oplysninger
    opbevares i et skab hos formand og kasserer  
       
Reaktion på brud på datasikkerheden  Kassererens computer Skulle denne blive stjålet eller hacket eller på anden  
    måde blive kompromitteret, kontakter vi straks   
    Folkedans Danmark og drøfter eventuel anmeldelse  
    til politiet og til Datatilsynet.  
       
  Ringbind med bilag indeholdende ovennævnte Skulle indholdet blive stjålet eller kompromitteret,  
  oplysninger om medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, helt eller delvist, kontakter vi straks Folkedans   
  ledere, instruktører og spillemænd Danmark og drøfter eventuel anmeldelse til  
    politiet og til Datatilsynet.