Foreningens love

Love og bestemmelser for Ballerup Folkedanserforening

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2009

Stk. 1   Foreningens navn: Ballerup Folkedanserforening. Stiftet 15. juni 1966.

Ballerup Folkedanserforening er hjemmehørende på Ryttergården, Ballerup.

Stk. 2   Foreningens formål er at undervise og udbrede kendskab til gamle folkedanse, spillemandsmusik og egnsdragter. Foreningen søger gennem sit formål at formidle en fornøjelig fritidsinteresse fælles for alle aldersgrupper.

Stk. 3   Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 1 formand, 1 kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges blandt medlemmerne på foreningens generalforsamling.

Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, øvrige valg 1 år. Genvalg kan finde sted.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige år.

Alle foreningens medlemmer har, uanset alder, stemmeret på generalforsamlingen.

Ved hvert bestyrelsesmøde tages referat, som underskrives af bestyrelsen.

Stk. 4   Medlemmer af Ballerup Folkedanserforening er medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere. Det af Landsforeningen Danske Folkedansere fastsatte kontingent betales samtidig med kontingent til Ballerup Folkedanserforening.

Stk. 5   Generalforsamlingen skal afholdes i marts måned. For at være lovlig skal indkaldelsen ske senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.

Indkomne forslag samt regnskab bekendtgøres primo marts.

Forslag til ændring af love og bestemmelser for Ballerup Folkedanserforening kan kun vedtages på foreningens generalforsamling.

Generalforsamlingen er i alle anliggender højeste myndighed.

Ved generalforsamlingen tages referat, som underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse af regnskab, som er underskrevet af

bestyrelse og revisorer

4) Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget

5) Indkomne forslag

6) Valg iflg. lovene

7) Eventuelt

Stk. 6   Foreningens kapital, der ikke er driftskapital, indsættes i foreningens navn på en konto i et pengeinstitut. Fra denne konto må der kun foretages hævning ved underskrift af to af følgende bestyrelsesmedlemmer i forening: formand, næstformand, kasserer.

Foreningens driftsmidler indsættes i foreningens navn på en konto i et pengeinstitut. Medlemmernes indbetalinger foretages til denne konto. Til denne konto har kasserer og formand hver sin alenefuldmagt med hævekort samt netbank.

Kassereren kan have en rimelig kontant kassebeholdning, der maksimalt må andrage et beløb, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 7   Revisorerne har ret og pligt til at foretage revision, så ofte de selv eller formanden finder det nødvendigt, af foreningens regnskab og midler.

Stk. 8   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 9   Såfremt 1/3 af medlemmerne med skriftlig motivering forlanger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, skal denne indkaldes med mindst 8 (otte) dages varsel. Motiveringen skal behandles på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Kun de punkter, der er indvarslet, behandles.

Stk. 10   Foreningen kan kun opløses ved beslutning på en generalforsamling. Opløses foreningen, skal eventuelle midler overgives til Landsforeningen Danske Folkedansere.

Forretningsorden for generalforsamlinger i Ballerup Folkedanserforening

1   Formanden åbner mødet til den fastsatte tid og leder valget af dirigent. Hvis flere bringes i forslag, stemmes der i den rækkefølge, hvori forslagene er indgået. Almindeligt stemmeflertal er afgørende.

2   Formanden har ansvaret for, at protokollen og dirigentmappen er til stede. Dirigentmappen skal indeholde: Indkaldelse, dagsorden, forslag, vedtægter, forretningsorden samt stemmesedler.

3   Dirigenten skal sikre sig, at de formelle ting er i orden, konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsel og beslutningsdygtighed, samt oplæse dagsordenen til godkendelse.

4   Dirigenten skal sørge for, at dagsordenen bliver nøje overholdt, og at alle afstemninger er behørige. Han kan om fornøden skønne, om skriftlig afstemning er nødvendig. Forlanger et medlem skriftlig afstemning, skal dette efterkommes, hvis 5 medlemmer stemmer herfor.

5   Hvis valg af flere medlemmer skal ske skriftligt, skal dette ske på én stemmeseddel.

Eksempel:

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Der er opstillet 6 kandidater.

Der må højst skrives 4 navne på stemmesedlen.

Højeste og næsthøjeste antal stemmer: Valgt som bestyrelsesmedlemmer, 3. og 4. højeste antal stemmer: Valgt som suppleanter.

6   Såfremt der stilles ændringsforslag, sættes dette under afstemning før hovedforslaget. Hvis der er lige mange stemmer for og imod, er et forslag forkastet (bortfaldet).

7   Dirigenten skal give ordet i den rækkefølge, hvori dette er begæret. Han kan om fornødent forlange, at begæring om ordet skal ske skriftligt.

8   Dirigenten eller medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere har haft ordet. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere få ordet.

9   Dirigenten har pligt til, hvis en taler ikke holder sig til det foreliggende emne, efter en påmindelse, at fratage vedkommende ordet.

10   Uden for dagsordenen kan ingen få ordet undtagen for at påtale, hvis dirigenten misligholder forretningsordenen.

11   Hvis dirigentens ledelse af mødet vækker mistillid, kan der stilles forslag om valg af en ny dirigent. Dette forslag sættes straks under afstemning.

12   Det er medlemmernes pligt at udvise sømmelig opførsel. I modsat fald kan dirigenten om fornødent suspendere generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2009