Set og sket

GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforenings ordinær generalforsamling i Hestestalden på Ryttergården. Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.30. Mødet sluttede kl. 20.05

Referent: Peter Bloch
______________________________________________________________________

Fremmøde, 38 medlemmer.
Efter fællesspisningen bød formand Per velkommen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. Lovene:
     Som kasserer:
     Ulla Nielsen          Modtager genvalg
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
     Else Axlund          Modtager genvalg
     Inge Holten           Modtager genvalg
     Ingelise Buczio     Modtager genvalg
     Endvidere vælges:
     2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og
     1 fanebærer.
     Valg til følgende udvalg: Festudvalg, Gue Venner Redaktionen og Dragtudvalget
7   Eventuelt
______________________________________________________________________

ad 1 :
Bestyrelsen foreslår Lissi Berthelsen til dirigent.
Lissi Berthelsen enstemmigt Valgt.

Lissi takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til formand Per.

ad 2:
Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede bestyrelsens
medlemmer, danseleder Marianne og spillemændene for et godt samarbejde igennem
det forgangne år.
Danseleder Marianne kommenterede danse aktivitetsniveauet i lyset af, at vi alle er oppe i årene og foreslog, at vi måske skulle dele pausen på danseaftenen i to og tage 2 x 15 minutters pauser i stedet for én lang på en halv time.

Der var ingen øvrige kommentarer fra forsamlingen og dirigenten gik derpå over til
afstemningen.
Beretningen blev enstemmigt Godkendt.

ad 3:
Ulla gennemgik regnskabet for 2018.
Regnskabet viste et underskud på kr. 12.169,01 hvilket var mindre end det
budgetterede. (kr. 18.000,00).

Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå over til
afstemningen.
Regnskabet blev enstemmigt Godkendt.

ad 4:
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent.
Aktive:  950 kr.
Passive: 150 kr.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen.

Ulla gennemgik derpå budgettet for 2019.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 18.000.
Bestyrelsen mener dette er acceptabelt, når man ser det i forhold til egenkapitalen.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen, hvorpå dirigenten gik over til
afstemningen.

Kontingentforslaget blev enstemmig Godkendt.

Budgettet for 2019 blev enstemmig Godkendt.

ad 5:
Der var ingen indkomne forslag.

ad 6:
Opstillet til kasserer:
     Ulla Nielsen……….Valgt
Opstillede til bestyrelsen:
     Else Axlund……….Valgt
     Inge Holten………..Valgt
     Ingelise Buczio…..Valgt
Opstillede til Suppleant:
Alice Olsen………… Valgt
Opstillede til Revisor:
Grethe Olsen (for 2 år)……….Valgt
Lis Keller (for 1 år)………….. Valgt
Opstillet til Revisorsuppleant:
Liselotte Nielsen
………….…..Valgt
Opstillede til Festudvalget:
Grethe Olsen………..Valgt
Henning Olsen………Valgt
Opstillet til Fanebærer:
Pernille Hansen……..Valgt
Opstillede til Dragtudvalget:
Lisbeth Laursen…….Valgt
Inger Piil Pedersen…Valgt
Leila Olsen…………….Valgt
Opstillede til Redaktionen for Gue Venner:
Else Axlund………..Valgt
Inge Holten…………Valgt
Ingelise Buczio…….Valgt

ad 7:
Ingen bemærkninger fra forsamlingen.
____________________________________________________________________

Hermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden og
formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Så blev bordene ryddet af vejen og der blev budt op til dans.

Bilag:…..Regnskab 2018 og Budget 2019
                Status 2018.