Set og sket

GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforenings ordinære generalforsamling i Loen på Ryttergården.
Mandag den 4. marts 2024 kl. 20:00

Referent: Peter Bloch
____________________________________________________________

Fremmøde: 39 medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg i flg. Lovene:
7   Eventuelt:
6   Valg i flg. Lovene
     Den nuværende bestyrelse præsenteres.
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
     Som formand:
     Per Præstekjær                                                                                                                                       Modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlemmer:
     Peter Holten                                                                                                                                                             Modtager genvalg
     Peter Bloch                                                                                                                                                               Modtager genvalg
     Valg af 2 suppleanter – bestyrelsen foreslår Alice Olsen
     Festudvalg: Grethe og Henning –                                   Modtager genvalg
     Revisorer: Niels Madsen for 2 år –                                 Modtager genvalg
     Revisorsuppleant: Liselotte Nielsen –                             Modtager genvalg
     Fanebærer: Pernille Hansen –                                        Modtager genvalg
     Dragtansvarlig: Lisbeth Laursen –                                 Modtager genvalg
     Redaktion af Gue Venner – bestyrelsen foreslår: Hans Ulrik Nielsen
7   Eventuelt
_______________________________________________________

ad 1 :
Bestyrelsen foreslår Lissi Berthelsen til dirigent.
Lissi Berthelsen enstemmigt ….Valgt.

Lissi takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til
formand Per.

ad 2:
Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. konstaterede at, vi stort
 set har bevaret vores medlemstal. Det er gået fint med alle vores arrangementer, ikke
mindst Majstangsfesten og Julestuen og vi agter, at gennemføre både Majstang og Julestue i 2024.
Rejseudvalget er ved at lægge sidste hånd på sommerturen til Vordingborg den 20. – 23. aug, som i øjeblikket er tilmeldt 25 deltagere.
Færøsk Forening er lukkede og vi ansøger om at få overdraget deres del af huset til folkedanserne.
B&U-holdene er i fuld gang.
Derpå takkede Per bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde og en stor tak til Kristian og Marianne.
En stor tak til hele holdet bag B&U-holdene.
Og til sidst ikke mindst en tak til de forskellige udvalg og tillidsposter.
Hans Ulrich orienterede om oprettelsen af et samarbejdsudvalg mellem
Mandagsholdet og B&U-holdene. Bl.a. for at arbejde for at skaffe
nye medlemmer.

Der var i øvrigt ingen kommentarer til beretningen fra forsamlingen og
dirigenten gik derpå over til afstemningen.

Beretningen blev enstemmigt                                                               Godkendt.

ad 3:
Ulla gennemgik regnskabet for 2023.
Regnskabet viste et underskud på kr. -4.892,02 hvor vi havde 
budgetteret med et underskud på kr. 21.900,00.

Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå
over til afstemningen.

Regnskabet blev enstemmigt                                                                Godkendt.

Susanne Meth fremlagde B&U-holdets regnskab for 2023.
Regnskabet viste et overskud på kr. 6.600,00.

Regnskabet blev enstemmigt                                                                Godkendt.

ad 4:
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent.
Aktive:  950 kr.
Passive: 150 kr.

B&U-holdene fastholder et kontingent på:
Aktive:  500 kr.

Der var ingen kommentar fra forsamlingen.

Ulla gennemgik derpå budgettet for 2024.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 20.000,00.
Bestyrelsen mener dette er acceptabelt, når man ser det i forhold til
egenkapitalen.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen, hvorpå dirigenten gik over til
afstemningen.

Kontingentforslagene enstemmigt.                    Godkendt.

Budgettet for 2024 enstemmigt.                        Godkendt.

ad 5:
Der var ingen indkomne forslag.

ad 6:
 Den nuværende bestyrelse præsenteres.
     Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
     Som formand:
     Per Præstekjær                   Modtager genvalg                                                                                                               Valgt
     Bestyrelsesmedlemmer:
     Peter Holten                        Modtager genvalg                                                                                                               Valgt                                                                     
     Peter Bloch                         Modtager genvalg                                                                                                               Valgt                                                                    
     Valg af 2 suppleanter – bestyrelsen foreslår Alice Olsen                                    
                                                 Modtager genvalg
                                                 Valgt 

     Desuden blev der foreslået Berit Jørgensen     
                                                 Valgt 

     Festudvalg: Grethe og Henning – Modtager genvalg                                          
                                                 Valgt
     Revisorer: Niels Madsen for 2 år – Modtager genvalg
                                                 Valgt                                          
     Revisorsuppleant: Liselotte Nielsen – Modtager genvalg                                                                                                Valgt
     Fanebærer: Pernille Hansen – Modtager genvalg
                                                  Valgt                                   
     Dragtansvarlig: Lisbeth Laursen – Modtager genvalg   
                                                  Valgt                                        
     Gue Venner: Hans Ulrik Nielsen   
                                                  Valgt                                                                                                                                                                                                   
ad 7:
Ingen øvrige kommentarer fra salen.

Dermed var Generalforsamlingen Slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formand Per takkede dirigenten
for vel udført arbejde.

Mødet sluttede: 20.35

Så blev der budt op kaffe og lagkage og hyggeligt samvær med efterfølgende
dans med musik af Kristian.

Bilag:…..Regnskab 2023 og Status 2023
            og Budget 2024