Set og sket

Referat af GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforenings afholdt ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården. Mandag den 6. september 2021 kl. 20:00

Referent: Peter Bloch
____________________________________________________________

Fremmøde, 29 medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. Lovene:

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Som kasserer:
     Ulla Nielse..………………..Modtager genvalg
Opstillede til bestyrelsen:
     Else Axlund………………..Modtager genvalg
     Inge Holten…………….…..Modtager genvalg
     Ingelise Buczio………….…Modtager genvalg
Valg af  suppleant:
Bestyrelsen foreslår:
     Alice Olsen…………………Modtager genvalg
Festudvalg:
Grethe og Henning Olsen……..Modtager genvalg
Revisorer:
Grethe Olsen valgt for 2 år…….Modtager genvalg
Revisorsuppleant:
     Liselotte Nielsen……………Modtager genvalg
Fanebærer:
     Pernille Hansen….…………Modtager genvalg
Dragtansvarlig:
     Lisbeth Laursen…………….Modtager genvalg.
Redaktion:
     Else Axlund, Inge Holten og Ingelise Buczio:     Modtager genvalg.

7   Eventuelt
____________________________________________________________

ad 1 :
Bestyrelsen foreslår Lissi Berthelsen til dirigent.
Lissi Berthelsen enstemmigt ….Valgt.
Lissi takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at
generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til formand Per.

ad 2:
Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede
bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde og takkede danseleder
Marianne for at hun stadig er med os.
Året bød som bekendt ikke på megen dans, men vi kunne glæde os over, at
dansepladsen nedenfor stuehuset var blevet fornyet.
Der var ingen øvrige kommentarer fra forsamlingen og dirigenten gik
derpå over til afstemningen.
Beretningen blev enstemmigt    Godkendt.

ad 3:
Ulla gennemgik regnskabet for 2020.
Regnskabet viste et underskud på kr. 28.624,331 hvilket var kr. 274,33
større end det budgetterede.
Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå
over til afstemningen.
Regnskabet blev enstemmigt     Godkendt.

ad 4:
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent.
Aktive:  950 kr.
Passive: 150 kr.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen.
Ulla gennemgik derpå budgettet for 2021.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 2.300,00.
Bestyrelsen mener dette er acceptabelt, når man ser det i forhold til
egenkapitalen.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen, hvorpå dirigenten gik over til
afstemningen.
Kontingentforslaget enstemmig.Godkendt.
Budgettet for 2021 enstemmig…Godkendt.

ad 5:
Der var ingen indkomne forslag.

ad 6:
Opstillet til kasserer:
     Ulla Nielsen………………..Valgt
Opstillede til bestyrelsen:
     Else Axlund…..………….…Valgt
     Inge Holten…………………Valgt
     Ingelise Buczio…..…………Valgt
Opstillede til Suppleant:
     Alice Olsen……………………Valgt
Opstillede til Revisor:
     Grethe Olsen (for 2 år)……..Valgt
Opstillet til Revisorsuppleant:
     Liselotte Nielsen
……………Valgt
Opstillede til Festudvalget:
     Grethe Olsen………………..Valgt
     Henning Olsen………………Valgt
Opstillet til Fanebærer:
     Pernille Hansen……………..Valgt
Opstillede som Dragtansvarlig:
     Lisbeth Laursen…………….Valgt
Opstillede til Redaktionen for Gue Venner:
     Else Axlund…………….…..Valgt
     Inge Holten…………………Valgt
     Ingelise Buczio…………….Valgt

ad 7:
Det blev bemærket, at vi skulle være mere opmærksomme på, at nye
medlemmer kan have problemer med at transportere sig til Pederstrup. Det blev nævnt, at vi skulle overveje at finde et danselokale centralt i Ballerup.

Der blev desuden efterlyst en fornyelse af foreningen og en indsats for at tiltrække nye medlemmer. Man kunne evt. organisere transport fra Ballerup Station til Pederstrup.

Hermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og
orden og formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Mødet sluttede: 20.45