Set og sket

Foreløbig indkaldelse til Generalforsamling 2021

På valg til bestyrelsen er:

Som kasserer: Ulla Nielsen – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlemmer: Else Axlund, Inge Holten og Ingelise Buczio –
modtager alle genvalg
Suppleant: Alice Olsen – modtager genvalg

Festudvalg: Grethe og Henning Olsen
Revisorer: Grethe Olsen for 2 år, Niels Madsen (valgt for 2 år i 2020)
Revisorsuppleant: Liselotte Nielsen
Fanebærer: Pernille Hansen
Dragtudvalg: Lisbeth Laursen
Redaktion: Inge Holten, Else Axlund og Ingelise Buczio

————————————————————————————-

GENERALFORSAMLING
Referat af Ballerup Folkedanserforenings
ordinære generalforsamling i Loen på Ryttergården
mandag den 3. marts 2020 kl. 19:30
Referent: Peter Bloch

1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lissi Berthelsen til dirigent.
Lissi Berthelsen enstemmigt Valgt.
Lissi takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til formand Per. 

2 Bestyrelsens beretning
Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. takkede bestyrelsens
medlemmer, danseleder Marianne og spillemændene for et godt samarbejde igennem
det forgangne år.
Per kom ind på den vellykkede tur til Hjerl Hede i 2019 med Marianne som guide og at turen i 2020 går til sydjylland med besøg på Fanø og Ribe.
Sæsonafslutningen bliver i år mandag den 6. april her i Loen, hvor Lisbeth Laursen og Liselotte giver mad og drikke for at fejre deres runde fødselsdage.
Sommerfesten bliver i år søndag den 9. august. Program og tilmelding kommer i Gue Venner og på jeres mail.
Der var ingen kommentarer fra forsamlingen og dirigenten gik derpå over til afstemningen.
Beretningen blev enstemmigt Godkendt.

3 Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
Ulla gennemgik regnskabet for 2019.
Regnskabet viste et underskud på kr. 2.519,13 hvilket var betydelig mindre end det
budgetterede. (kr. 18.000,00).
Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå over til
afstemningen.
Regnskabet blev enstemmigt Godkendt.

4 Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent.
Aktive: 950 kr.
Passive: 150 kr.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen.
Ulla gennemgik derpå budgettet for 2020.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 28.350,00.
Bestyrelsen mener dette er acceptabelt, når man ser det i forhold til egenkapitalen.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen, hvorpå dirigenten gik over til
afstemningen.
Kontingentforslaget blev enstemmig Godkendt.
Budgettet for 2020 blev enstemmig Godkendt.

5 Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6 Valg iflg. lovene
Opstillet til formand:
Per Præstekjær:……………….Valgt
Opstillet til bestyrelsen:
Peter Holten……………….….Valgt
Peter Bloch……………..……..Valgt
Opstillede til Suppleant:
Alice Olsen……………………Valgt
Opstillede til Festudvalget:
Grethe Olsen…………………..Valgt
Henning Olsen…………………Valgt
Opstillede til Revisor:
Niels Madsen
(for 2 år)…………Valgt
Opstillet til Revisorsuppleant:
Liselotte
Nielsen………….……Valgt
Opstillet til Fanebærer:
Pernille Hansen……………….Valgt
Opstillede til Dragtudvalget:
Lisbeth Laursen……………….Valgt
Inger Piil Pedersen………….…Valgt
Opstillede til Redaktionen for Gue Venner:
Else Axlund…………….……..Valgt
Inge Holten……………………Valgt
Ingelise Buczio…………….….Valgt

7 Eventuelt
Ingen bemærkninger fra forsamlingen.
____________________________________________________________________

Hermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden og
formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Så blev bordene ryddet af vejen og der blev budt op til dans.

Bilag:…..Regnskab 2019, Budget 2020 og Status 2019.