Set og sket

GENERALFORSAMLING
Ballerup Folkedanserforenings ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården.
Mandag den 6. marts 2023 kl. 20:00
Referent: Peter Bloch
____________________________________________________________

Fremmøde: 35 medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4 Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5 Indkomne forslag
6 Valg iflg. Lovene:
Som kasserer:
  Ulla Nielsen                       Modtager genvalg
Som bestyrelsesmedlemmer:
  Else Axlund                       Modtager genvalg
  Inge Holten                        Modtager genvalg
  Ingelise Buczio                   Modtager genvalg
Endvidere vælges:
  2 suppleanter – bestyrelsen foreslår:
  Alice Olsen                        Modtager genvalg
Som revisor (for 2 år):
  Grethe Olsen                      Modtager genvalg
Revisorsuppleant:
  Liselotte Nielsen                 Modtager genvalg
Fanebærer:
  Pernille Hansen                  Modtager genvalg
Festudvalget:
  Grethe og Henning Olsen    Modtager genvalg
Dragtansvarlig:
  Lisbeth Lausen                   Modtager genvalg
7 Eventuelt
_______________________________________________________

ad 1 :
Bestyrelsen foreslår Lissi Berthelsen til dirigent.
Lissi Berthelsen enstemmigt ….Valgt.
Lissi takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til formand Per.
ad 2:
Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. konstaterede, at vi har bevaret vores
medlemstal. Det er gået fint med alle vores arrangementer, ikke mindst Majstangsfesten og Julestuen
og vi agter, at gennemføre både Majstang og Julestue i 2023.
Rejseudvalget er ved at lægge sidste hånd på sommerturen til Fyn den 13. – 16. juni og tegner til at få stor tilslutning.
De tiltag, der var taget til at oprette et børnehold i samarbejde med Susanne Meth må sættes i bero pga. sygdom.
Derpå takkede Per bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde og en stor tak til Kristian og Marianne og ikke mindst en tak til deltagerne i de forskellige udvalg og tillidsposter.
Der var ingen kommentarer til beretningen fra forsamlingen og dirigenten gik derpå over til afstemningen.

Beretningen blev enstemmigt Godkendt.

ad 3:
Ulla gennemgik regnskabet for 2022.
Regnskabet viste et underskud på kr. 15.518,81 hvor vi havde
budgetteret med et underskud på kr. 25.300,00.
Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå
over til afstemningen.
Regnskabet blev enstemmigt Godkendt.

ad 4:
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent.
Aktive:           950 kr.
Passive:          150 kr.
Ulla gennemgik derpå budgettet for 2023.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 21.900,00.
Bestyrelsen mener dette er acceptabelt, når man ser det i forhold til
egenkapitalen.
Der var ingen kommentar fra forsamlingen, hvorpå dirigenten gik over til
afstemningen.Kontingentforslaget enstemmigt.                Godkendt.

Budgettet for 2023 enstemmigt                   Godkendt.

ad 5:
Der var ingen indkomne forslag.

ad 6:
Som kasserer:
Ulla Nielsen                         Valgt
Som bestyrelsesmedlemmer:
Else Axlund                         Valgt
Inge Holten                          Valgt
Ingelise Buczio                     Valgt
Endvidere vælges 2 suppleanter:
Alice Olsen                          Valgt
Som revisor (for 2 år):
Grethe Olsen                        Valgt
Revisorsuppleant:
Liselotte Nielsen                   Valgt
Fanebærer:
Pernille Hansen                    Valgt
Festudvalget:
Grethe og Henning Olsen      Valgt
Dragtansvarlig:
Lisbeth Lausen                     Valgt

ad 7:
Hans Ulrich orienterede om status for sommerturen til Fyn.
Ingen øvrige kommentarer fra salen.
____________________________________________________________

Dermed var Generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden.
Formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Mødet sluttede: 20.30
Så blev der budt op kaffe og lagkage og hyggeligt samvær med efterfølgende dans med musik af Kristian.

Bilag:…..Regnskab 2022 og Status 2022
           og Budget 2023