Set og sket

Referat fra GENERALFORSAMLING

Ballerup Folkedanserforening ordinær generalforsamling i Loen på Ryttergården mandag den 6. marts 2017 kl. 19.30
Referent: Peter Bloch ______________________________________________________________________

Fremmøde, 40 medlemmer. Efter fællesspisningen bød formand Per velkommen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1   Valg af dirigent
2   Bestyrelsens beretning
3   Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisorer
4   Fastsættelse af kontingenter og vedtagelse af budget
5   Indkomne forslag
6   Valg iflg. lovene     
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:     
Ulla Nielsen         Modtager genvalg     
Else Axlund         Modtager genvalg     
Inge Schmidt       Modtager genvalg     
Ingelise Buczio    Modtager genvalg      E
ndvidere vælges:  1 suppleant, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 fanebærer.     
Valg til følgende udvalg: Festudvalg, Redaktion og Dragtudvalg
7   Eventuelt ______________________________________________________________________

ad 1 : Bestyrelsen foreslår Anny Kjeldsen. Anny Kjeldsen enstemmigt Valgt.

Anny takkede for valget og lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav derpå ordet videre til formand Per.

ad 2: Per afleverede bestyrelsens mundtlige beretning, hvor han bl.a. nævnte det velgennemførte jubilæum og den kommende sommertur til Hjerl Hede til juli. Per takkede bestyrelsens medlemmer, specialudvalgene (jubilæumsudvalgene) samt spillemændene for et godt samarbejde igennem det forgangne år. Der var ingen kommentarer fra forsamlingen og dirigenten gik derpå over til afstemningen. Beretningen blev enstemmigt Godkendt.

ad 3: Ulla gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet viste et mindre underskud på kr. 51.000 hvilket er under halvdelen af det vi havde budgetteret med. Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra salen og dirigenten gik derpå over til afstemningen. Regnskabet blev enstemmigt Godkendt.

ad 4: Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent. Aktive: 950 kr. Passive: 150 kr. Der var ingen kommentar fra salen. Ulla gennemgik derpå budgettet for 2017. Der var ingen kommentar fra salen hvorpå dirigenten gik over til afstemningen.

Kontingentforslaget blev enstemmig Godkendt.

Budgettet for 2017 blev enstemmig Godkendt.

ad 5: Der var ingen indkomne forslag. Dirigenten gik derpå over til næste punkt: Valg iflg. lovene

ad 6: Opstillede til bestyrelsen:
Ulla Nielsen                                   Valgt
Else Axlund                                   Valgt
Inge Schmidt                                 Valgt.
Ingelise Buczio                              Valgt
Opstillede til Suppleant:
Alice Olsen:                                    Valgt
Opstillede til Revisor:
Grethe Olsen:                                 Valgt
Finn Skyum:                                   Valgt

Opstillede til Revisorsuppleant:
Lis Keller:                                        Valgt

Opstillede til Festudvalget:
Grethe Olsen:                                 Valgt
Henning Olsen:                               Valgt

Opstillet til Fanebærer:
Pernille Hansen:                             Valgt

Opstillede til Dragtudvalget:
Lisbeth Laursen:                            Valgt
Inger Piil Pedersen:                       Valgt

Opstillede til Redaktionen for Gue Venner:
Else Axlund:                                   Valgt
Inge Schmidt:                                 Valgt
Ingelise Buczio                               Valgt

ad 7: Ingen indlæg. ____________________________________________________________________

Hermed var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden og formand Per takkede dirigenten for vel udført arbejde. Så blev bordene ryddet af vejen og der blev budt op til dans.

Ballerup mandag den 6. marts 2017.

Bilag:                  Regnskab 2016. Status 2016. Budget 2017.